Dr. Bereczki Imre munkássága

Határozat: 11/2015.(II.18.) DTÉBH hat.

 

 

Javaslat a Dr. Bereczki Imre munkássága

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

DÁMK

……………………………………………………. (aláírás)

Dévaványa, 2015. 01.12.                                                      (P. H.)

 1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
 2. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK
 3. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Burainé Murányi Magdolna

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20.

Telefonszám: 66/585-090

E-mail cím: konyvtar@devavanya.hu

 1. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
 2. A nemzeti érték megnevezése: Bereczki Imre
 3. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
természeti környezet turizmus és vendéglátás
 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: DÁMK Bereczi Imre Helytörténeti Gyűjtemény, Dévaványa, Széchenyi u. 8.

4.Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

települési tájegységi megyei külhoni magyarság
 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Dr. Bereczki Imre, múzeumalapító. 1912-ben született Dévaványán, és szülőföldjén élt haláláig, 1997-ig. Debrecenben, földrajz-történelem szakon szerzett egyetemi diplomát. Dévaványa és környékének – a Sárrét és a Nagykunság – szellemi és tárgyi értékeinek tudós gyűjtője és megőrzője – levéltár, régészet, néprajz, helytörténet, agrártörténet, adattár, eredeti fotók, üvegnegatívok, könyvtári anyag stb. A nagycenki Széchenyi levéltár maradványának megmentője. Munkásságának eredményeként Dél-Alföld egyik legjelentősebb néprajzi gyűjteményét a Közoktatásügyi Minisztérium 1951-ben, egy esztendő múlva a régészeti gyűjteményt nyilvánította nemzeti érdekű gyűjteménnyé. 1987-től adásvételi szerződés alapján a település gondoskodik a gyűjteményről, annak elhelyezéséről, rendezéséről, leltározásáról, közművelődési, tudományos hasznosításáról. A közgyűjteményre vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzését, a közgyűjteményben végzendő szakmai feladatok kijelölését a fenntartó egyetértésével a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága végzi. 1995-ben elsők között kapta meg a ’Dévaványáért’ Emlékplakettet, 1996-ban a Magyar Néprajzi Társaság Sebestyén Gyula Emlékérmet. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2013-ban posztumusz a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozta Dr. Bereczki Imrének, „a kulturális örökség megmentéséért”. 2000-ben, életművét, a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményt – sajnos, már halála után, de 65 éves munkájának eredményeként – közérdekű muzeális gyűjteménnyé nyilvánították.

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Dr. Bereczki Imre Dévaványa, annak környező településeinek és az Alföld tárgyi és szellemi kultúrájának polihisztor gyűjtőjeként, megőrzőjeként országosan számon tartott tudósa volt. A tanár úr megbecsülte jeles elődeit, és megmentette Ványa hagyományait. 1935-től végezte a régészeti értékek megmentését. 1950-től népi táncokat filmezett. Néprajból doktorált, és elhatározta a dévaványai múzeum létrehozását. 1954-ben a Népművészeti Intézet anyagi segítségével a magángyűjteményt külön helységben, Dévaványa, Kossuth utca 40. szám alatt raktározták el, és megrendezte első kiállítását. 1955-ben vett részt saját anyagával megyei vándorkiállításon, és ebben az évben Bereczki Gyűjtemény helytörténeti – régészeti kiállítással várta az érdeklődőket. Pásztornapot rendezett Kenderesszigeten, a Népművészeti Intézet film és magnetofon felvételt készített, cikkek jelentek meg országos napilapokban és folyóiratokban. Rábai Miklós, Vígh Rudolf karnagy – Magyar Állami Népi Együttes – a segítségével kutatott a településen. Elkezdte gyűjteni a helyi fényképészek üvegnegatívjait. 1956-ban kezdődött meg a szikjavítás (digózás), mentette a régészeti anyagokat. 1956-ban szervezte meg a múzeumbarátok körét. Kapcsolatot tartott országos néprajzi intézményekkel – ELTE Néprajzi Intézete, Országos Néprajzi Múzeum, múzeumok -, a népművelés megyei és járási szerveivel. 1958-ban népi hangszerkiállítást rendezett. Népzenei, népdal, adattári felvételeket készített – Kádár Ferenc, Nácsa János és rengeteg adatközlő visszaemlékezése maradt fenn. 1970-től kezdődtek el a MTA Régészeti Intézetének topográfiai munkálatai. A DÉKE megalakulásával, 1994-től újabb segítséget kapott. A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága felügyeletével 1997-ben elkezdődött a régészeti anyag leltározása, még ebben az évben, a Tanár úr életében megnyílhatott egy igazán jelentős néprajzi és régészeti kiállítás. A KLTE néprajzos hallgatói Dr. Őrsi Julianna szakmai vezetésével 1999-ben elkezdték a levéltári, a történeti dokumentumok, a néprajzi tárgyi, adattári anyag leltározását.
A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2000. április 14-én került be a Magyarországi Múzeumi Intézmények Anyakönyvébe, s ebben az évben adták át az impozáns múzeumi épületet. 2003-ban felavatták a kiszolgáló- raktárépületet és nyitott színt. 2000-ben újjáalakult a Dévaványai Múzeumbarátok Köre. A Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány 2001-ben, a tanár úr és felesége, Szabó Erzsébet hagyatékából jött létre.


7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény egységei

Südi Lászlóné: Ki volt a fáradhatatlan ember? Bereczki Imre életének útjai

Hajdú József: Bereczki Imre élete és munkássága

Kincseink 1. Dévaványai Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány, Dv. 2003. (fekete-fehér nyomat, 16,5×22,5cm, 62.oldal)

 

Murányi Magdolna: A múzeumalapító öröksége: Száz éve született Bereczki Imre. Honismeret. 2012. 1.sz. 10-13.

 

www.devavanya.hu; www.bereczkimuzeum.gportal.hu

 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- dokumentációja
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat