Keresztek

Határozat: 17/2015.(XI.9.) DTÉBH hat.

Készítette: Tóthné Seres Etelka

Dévaványa, 2015. január 22.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Somogyi Erzsébet

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Árpád út 20.

Telefonszám: 66/585-090

E-mail cím: konyvtar@devavanya.hu

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése Keresztek

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet

ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport

természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik települési tájegységi — megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének

leírása

A Hunyadi-féle templomkerti kereszt

1827-ben a templom ajtóban álló – a szél által ledöntött keresztet gróf Zerdahelyi Pálné báró Hunyady Anna állíttatta helyre, ma is ott áll a templomkertben, rajta a pajzs, a Zerdahelyiek címerével kiegészített Hunyady-címer. A keresztet 1895-ben felújították. 2010-ben a katolikus templom 200 éves évfordulójára a hívek és a városvezetés anyagi támogatásával felújították a márvány kőkereszten Krisztus testét. (A márványkereszt is felújításra vár.) A 200 éves jubileumi Anna-napi búcsún Szeged-Csanád püspöke, Dr. Kiss-Rigó László felszentelte Horváth Sándor plébános kérésére.

A Fábián-féle kereszt a Vágási temetőben

Az 1861. február 27-én született hagyományozó irat szerint a Fábián-féle kereszt 1855-ben alapíttatott, az örökösök vállalták továbbra is az alapítványi összeget a kereszt fenntartására, gondozására. Hosszú idő alatt a kereszt a gondviselés ellenére is meggyengült, a vihar ketté törte. A daróczi mester 1894. április 16-án elkészült az új temetői feszülettel — kőkereszttel.

1894. április 17-én írott levél tanúsága szerint a Kéthalmi temetőben felállított díszes új kőkereszt ünnepélyes felszentelésére került. A levél érdekessége, hogy Akasztóhalmi helyett Kéthalmi temető elnevezést használ. (Később Vágási temető)

Varga-Balla-féle útmenti búcsús kereszt a Gyomai úton

A Varga-Balla-féle kereszt alapító okirata szerint: „…a dévaványai határban, a gyomai országút mentében az úgynevezett Tálagy részen…” vagy a köleshalmi dűlőben áll a kereszt

1844 óta ? Elírás? Vagy az Endrődről kitelepült (a keltezésbe áthúzott helységnévből erre következtethetünk) nemesi Varga család birtoka kiterjedt a Vágáson túlra is a tálagyi részre?, Már 1896-ra a Varga-Balla-féle kereszt felújításra szorult. A körülötte lévő rácsfakerítést már javították.

A plebános engedélyt kért a kereszt felszentelésére, meg is kapta 1897. szeptember 29-én egy vasárnapi körmenet alkalmával, ugyanis 1896 őszén a rossz idő miatt a felszentelés elmaradt. Ez a kereszt lett az út menti búcsús kereszt, ide jártak a környékbeli településekről. 2006-ban az Endrődi Tájház dolgozói, Vaszkó Irén nyugalmazott tanár és Dr. Szonda István, a Varga család leszármazottai felújították a keresztet., 2006. augusztus 4-én felszentelték, a szertartást Dénes Zoltán újirázi atya végezte.

Szőllősi-féle útszéli kereszt a Mezőtúri úton

1939. augusztus 22-én Tóth Zoltán Viktor plebános (1936-1941.), t.b. pápai titkos káplán levélben számol be a Főegyházmegyei Hatóságnak a következő eseményről:

,,A dévaványai Rózsafüzér-társulat az elmúlt kettős szent év (1937-1938 eucharisztikus kongresszus, az oltári szentség ünneplésére rendezett nemzetközi ünnepség) megörökítésére elhatározta, hogy a Dévaványáról Mezőtúr felé haladó országút mellett egy szilárd anyagból készült útszéli keresztet, feszületet állít fel s ennek fentartási alapjáról gondoskodik. ” A levélben tovább: Szőllősi Lajos nőtlen kovácsmester önként felajánlott a mezőtúri út mellett fekvő szántóföldjéből 25 négyszögöl területet a kereszt felállításához. Ajándékozását rögzítő írás megszületése előtt napszúrásban meghalt. 36 éves volt. Rokonai megerősítették az elhunyt szándékát, a keresztet Bálint Lajos műkő-és vasbeton munkás készítette el 521 pengőért.

2009. június 13-án a felújított és a Horváth Sándor plebános által megszentelt keresztet átadták. A felújítás az Egyházközség gyűjtéséből és az Önkormányzat 50000 forintos támogatásából valósult meg.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

„Az elmúlt századokban állított keresztek — bármely indíttatásból is születtek: hitélet, társadalmi státuszszimbólum — beletartoznak a tájképbe és történetük megőrzése, állaguk megóvása az utókor feladata. „

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források) Józsa László: Megszentelt kövek, kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban, EFO Kiadó és Nyomda, 1999.Ábrahám Ildikó: ,, Útmenti keresztek”

Szakdolgozat 1999.

www.plebaniahivatal.roszkenet.hu

Új Ember magazin — A kereszt felmagasztalása — összeállította Borbély László

2002. aug-szept. III. évf. 8-9. szám

Müller Péter: Kígyó és kereszt

Édesvíz Kiadó Budapest, 1992.

Dr. Bereczki Imre: Dévaványa helynevei

Hajdu József: Helytörténeti füzetek 1. Sárgult lapok üzenete

A dévaványai (róm.kat.) egyházközségben végzett Kánonszerű látogatás jegyzőkönyve

Visitatio Canonica 1831. – fordította Dr. Bereczki Imre

Városunk Gyomaendrőd 2006. júniusi szám

Dévaványai Hírlap 2009. július 3, 2009. június 5. és13.

Dévaványai Hírlap 1934. 2.évf. 8. szám, 1937. 5. évf. 44. szám, 1941. 9. évf. 2. szám és 1941. 9.

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: https://sites.google.com/site/devavanya406emagyarorszag/dokumentumok

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy  audiovizuális- dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat