Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Levéltára

Határozat: 10/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat a „Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Levéltára ”

települési/tájegységi/ágazati[1] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Szalay Ágnes

Dévaványa, 2022. 05.02. (település, dátum)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Szalay Ágnes történész

Levelezési cím: Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Telefonszám: 06-20/492-10-38

E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Levéltára

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A település múltjának dokumentumai nagy történelmi – kulturális értéket képviselnek.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, Dévaványa, 5510, Széchenyi u. 8.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

A levéltár anyaga dr. Bereczki Imre helytörténész, néprajzkutató, múzeumalapító tevékenysége következtében gyűlt össze, képződött. Speciális szaklevéltári minőségében kezelendő, de nem önálló intézményként működik, habár dr. Bereczki Imre élete során a „községi levéltár” megnevezést alkalmazta rá. A múzeumalapító értékmentő munkája során képződött anyaga egy része, aki a Városháza épületének padlásáról mentette meg a csak Dévaványa történetével kapcsolatos levéltári iratokat. Másik része felajánlásból származik, újabb egysége pedig az ő személyes levelezését tartalmazza. A levéltár eredeti történeti dokumentumai 1684-1972 között képződött iratok összessége, mely városvezetési és gazdasági iratokra oszlik, az utóbbiból külön kiemelve Csudaballa árendás puszta iratait. Magába foglalja Szügyi Dániel iratait, a Bereczki-Szabó iratokat és a Szentgyörgyi iratokat. Jelentős részét képezi a történeti képeslaptár, a kataszteri ívek gyűjteménye, az iktatókönyvek gyűjteménye, a történeti térképtár, a folyóirattár és a muzeális értékű könyvtár. Utolsó nagyobb egységét az alapító, dr. Bereczki Imre levéltári anyaggá nyilvánított személyes és szakmai levelezése tartalmazza.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

Dévaványa olyan kistelepülés, amelynek története az egyik legjobban dokumentált és a legjobban fennmaradt ez az irategyüttes. Ezek azonban igen szétszórtan találhatók (MNL Budapest, MNL BéML Gyula, MNL HML Eger, MNL JNSZML Szolnok, Főegyházmegyei Levéltár Eger, ÁBTL Budapest, ÖStA Bécs, BHGL Dévaványa). Ezek mellett különlegességnek számít, hogy egy ekkora településnek nem csak saját levéltára van, de az abban található dokumentumok nagyban hozzájárulnak a település történetének minél teljesebb képet adó kutatásához. Anyaga egységes, jól körülhatárolható, majdnem teljes terjedelmében kizárólag Dévaványához, vagy annak közvetlen tőszomszédságához tartozó településekhez kapcsolódik. Segítségével főként a XVIII-XIX. századi városvezetés és a településnek és lakosainak gazdasági kapcsolatai vázolhatók fel nagy biztonsággal. Iratanyagát felhasználta a szakirodalom (pl. Dévaványa története. Szerkesztette: Németh Csaba. Dévaványa Város Önkormányzata, Dévaványa, 2012.) és egyéb kutatások (2018. január 1-jével kutatószolgálatot működtet). Különleges darabjai közé tartozik a több, mint 400 éves ún. Hanaui Biblia, amely a vizsolyi biblia után a második teljes, magyar nyelvű bibliakiadás, az első európai tudományos folyóirat, az Acta Nova Erudita egyik évfolyamának bekötött latin nyelvű példánya vagy egy harmadik kiadású Denis Diderot-könyv. Ezek egyéb példányai csak az országos nagy könyvtárak gyűjteményében találhatók meg, illetve van köztük olyan, amelynek egyéb magyarországi fellelhetőségéről nincs tudomásunk jelenleg. A történeti dokumentumtárban szerepelnek a pesti városi kórház német nyelvű iratai az 1730-50-es évekből, a szatmári béke Bécsben aláírt protocollumának kéziratos másolata 1711-ből, az olmützi alkotmány kéziratos másolata 1849-ből, egy glagolita (óegyházi szláv) betűkkel nyomtatott román nyelvű hirdetmény, vagy az az 1741-ből származó dokumentum, amelyen a város török kori, azaz első ismert pecsétje található (amely legközelebb a MNL-ban található iraton szerepel). Ezen kívül dr. Bereczki Imre levelezése (az 1930-as évektől 1998-ig) található meg, aki ezen időszak szinte összes tudományos kutatójával (pl. Ortutay Gyula, Balassa Iván, Gunda Béla, Lükő Gábor, stb.) levelezésben állt és szinte valamennyi országos igazgatósági szervvel. Leveleiben helytörténeti, néprajzi adatok találhatók, amelyek semmilyen más levéltári irategyüttesben nem fellelhetők. A gyűjtemény további különlegessége, hogy kevéssé kutatott, a várostörténethez kötődő új információk felbukkanása várható további kutatása, rendezése során. Mindezen okok következtében érdemes arra, hogy Dévaványa Település Értéktárának része legyen.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Teljes egységében nem kutatott.

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

3-4. MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott „Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Levéltára” javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott Szalay Ágnes, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.