Dévaványai Múzeumbarátok Köre Egyesület hagyományőrző tevékenysége

Határozat: 12/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat a
Dévaványai Múzeumbarátok Köre Egyesület hagyományőrző tevékenysége

települési/tájegységi/ágazati[1] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Turiné Mikó Éva

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Turiné Mikó Éva

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Turiné Mikó Éva

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Telefonszám: 20/492-10-38

E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Dévaványai Múzeumbarátok Köre Egyesület hagyományőrző tevékenysége

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: Az egyesület nagy gondot fordít a helytörténeti – kulturális értékek megőrzésére, ápolására és továbbadására.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

A kör 2000. december 1-jén megtartott ülésen alakult meg újból a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény épületében. A civilszervezet elődje – akkor még szakkör formájában – az 50-es évek elején jött létre, s évekig működött a múzeumalapító vezetésével. Gyűjtéseiket máig is őrzi a múzeum.

Megalakulásunk óta, mi itt vagyunk itthon, nekünk a helytörténeti gyűjtemény az „otthonunk”. Hálások lehetünk mindazoknak, akik létrehozták a múzeumot, gazdagították, csinosították ezt a gyűjteményt. Közülünk szinte mindenki kivette a részét ebből a munkából valamilyen formában.

A kör tagja lehet minden az Alapszabályban leírt célokat támogató magyar állampolgár. Létszámunk közel 100 fő, amelynek örülünk, de várjuk az újabb belépőket, leendő múzeumbarátokat minden korosztályból.

 Az éves munkatervünket úgy állítjuk össze, hogy minél változatosabb, minden korosztályt érintő programokat kínáljunk. Havonta aktuális ünnepekhez kötődő gyermekfoglalkozások, versenyek, kutatómunkák, előadások, műhelymunkák várják a kis múzeum barátokat, családokat. Az idősebb, tapasztaltabb tagok szívesen adják át tapasztalataikat, tudásaikat egy-egy foglalkozáson. Nyitottak vagyunk az újra.  E célokat a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakembereinek szakmai irányításával, a gyűjtemény tevékenységeivel összhangban és azt segítve végezzük. Segítünk a helytörténeti gyűjtemény kiállításainak a szervezésében, részt veszünk a megnyitó ünnepségeken. Hagyománnyá vált a Bereczki évforduló megünneplése, az évenkénti Múzeumkerti Est rendezvényének segítése, támogatása. Szintén hagyomány lett a Kazinczy anyanyelvi verseny megszervezése, lebonyolítása, a győztesek és a szervezők, felkészítők közös kirándulása. Kokárdafal készítés, kézműves foglalkozások, a Népmese napja, a kalácsfesztivál. A hagyományőrző játszóházaknak is nagy sikere van. A múzeumi gyermektábor megszervezésére, pályázatoknak, támogatóinknak, lelkes önzetlen kollégáimnak, barátainknak köszönhetően, eddig a kör újjáalakulása óta minden évben sor került. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert a múzeummal, lakhelyük értékeivel, múltjával  ismertetjük meg a gyermekeket, akikből – reményeink szerint – múzeumbarát múzeumlátogatók lesznek. Igyekszünk településünk más civil szervezetivel jó kapcsolatot kialakítani, és az általuk szervezett rendezvényeken, városi rendezvényeken is részt venni. Közös színházlátogatásokat, kastélytúrákat, a kör születésnapján batyus bált rendezünk. Nagy népszerűségnek örvend és jól működik, az egy-két éve még csak álomnak tűnő Alkotó műhelyünk. Nem csak a művészetek szeretetéért, a baráti kapcsolatok, a kellemes, családias hangulat miatt is érdemes hozzánk csatlakozni. Jó ide tartozni, jó idejárni. Ennek a helynek „varázsa „van.
  

HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEINK:

  • Kazinczy anyanyelvi verseny – melynek helytörténeti feladatokkal kiegészítve;
  • Benedek Elek születésének évfordulója – népmese napja;
  • Batyusbál – helyi népzenei előadásokkal;
  • Múzeumkerti est – hagyományőrzők fellépése, népzenei műsorok;
  • Múzeumi gyermektábor – népi játékokkal, kézműves foglalkozásokkal;
  • Kézműves foglalkozások – régi mesterségekkel való ismerkedés.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

Fontos az egyesület számára a hagyományőrzés, a történelmi ismeretek, helyismeret, népismeret, honismeret, természetvédelem – a szabadidő hasznos eltöltése, a településen élők mindennapjainak színesítése. A kör célja a város szellemi- kulturális, tárgyi és építészeti értékeinek feltárásának, felkutatásának, tudományos feldolgozásának, megóvásának és szükség esetén helyreállításának előmozdítása, megőrzése. Fontos feladatának tekinti a múzeumbaráti kör a feltárt értékek közkinccsé tételét, rendezvények szervezését, kiadványok megjelentetését, támogatását – mindezekkel a település helytörténeti és kulturális életének fontos szereplője.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): https://damk.hu/muzeum-fo-2/muzeumbaratok-kore/

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott

„Dévaványai Múzeumbarátok Köre Egyesület hagyományőrző tevékenysége” javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott ………………………………………, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

…………………………………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.