Dévaványa kútjai

Határozat: 8/2022.(V.24.) DTÉBH

Javaslat „Dévaványa kútjai”

települési/tájegységi/ágazati[1] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Turiné Mikó Éva

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Turiné Mikó Éva

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Turiné Mikó Éva

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Kígyó utca 11.

Telefonszám: 20/384-2416

E-mail cím: mikoeva60@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Dévaványa kútjai

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A város életében egykor nagyon fontos szerepet betöltő kutak, a település épített arculatának is fontos elemei voltak.    3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa város területe

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár  

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

       A XIX. század utolsó harmadában az ivóvízellátás tekintetében Magyarországon a legelhanyagoltabb területnek az Alföld vidéke számított. Míg a domb- és hegyvidéki településeken élőket a környező források és kutak látták el vízzel, addig a Tisza-völgyében élők a rossz minőségű vizet adó ásott kútjaikkal ki voltak szolgáltatva a különböző betegségeknek és járványoknak. A középkorban az Alföldön, a vízfolyásoktól távolabbi területeken az ivóvizet ásott kutakból nyerték. A kutak mélysége a talajvízszinttől függött. A kútépítés technikája általában igen változatos volt. A településeken általában volt egy kút, legtöbbször a falu közepén, mely közkútként funkcionált. Ezért fontos, hogy megőrizzük a kutak értékeit, és ezért készült el a fellelhető adatok, információk felhasználásával a 36 oldalas Dévaványa kútjai c. dolgozat.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

Ezzel az összeállítással, annak kornak szeretnék emléket állítani, amikor még nem volt természetes, hogy otthon megnyitjuk a csapot és folyik a víz.

Amikor szüleink, nagyszüleink a gyermekkorukat élték sokszor több száz métert is kellett gyalogolniuk, a nehéz kannákkal, hogy legyen ivóvíz. Általában a nagyobb gyermekek jártak a kútra, az iskola után vagy a család fiatalabb tagjai. Elmondásuk szerint, ennek is megvolt a varázsa, itt szövődtek barátságok, szerelmek, a kútnál volt a „hírügynökség”, megbeszélték a helyi híreket, míg sorban álltak a vízért. A kis vízhozam, lassan megtelő kanna, minden kútnál biztosított időt, egy kis információ cserére.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

 • Dévaványai Hírlap 1933 – 1944. évi számai
 • Barabás Imre: Fejezetek az artézi kútfúrás XIX-XX. századi történetéből.
 • Hajdu Ildikó: Tőkerészi – Soós kút. 2020.
 • Vasárnapi újság Kilenczedik évi folyam 12. szám Pest, március 23-án 1862.
 • Tolnay Gábor: Föld – ember – törvény. 2004.
 • Vanyológia facebook oldal 2022.
 • Profi kútfúrás honlap https://profikutfuras.hu/ 2022.04.12.14:55
 • Dévaványa Ártézi kutak, Készítette a 8. d, Németi József osztálya 2010.
 • Örökségvédelem hatástanulmány
 • Csath Béla: A Hódmezővásárhelyi kútfúró dinasztiák 1981.89p.
 • A lápi kúttól a csapvízig 2019.  Dr. Vasas Ferencné.
 • Váradi Andrásné: Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai. Dévaványa helynevei. 2011.

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
 3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
 4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

Összeállította: Turiné Mikó Éva

Dévaványa, 2022.

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott

…………………………………………………………………………………………………… javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott ………………………………………, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.