Köszöntő

Tisztelettel köszöntjük Dévaványa város Értéktárának honlapján. Köszönjük, hogy érdeklődésével és figyelmével megtiszteli településünket.

Kérjük, észrevételeivel, javaslataival segítse elő, hogy minden dévaványai ÉRTÉK helyet kapjon ebben a gyűjteményben!

Értéktár Bizottság

•  •  •  •  •

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 353/2014. (XI.27.) Dv. Kt. határozatával települési értéktár létrehozásáról döntött.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátásával az Oktatási,- Közművelődési és Sport Bizottságot  ruházta fel.

A Bizottság a települési értéktári feladatok ellátására tagjainak sorából albizottsági formában Települési Értéktár Bizottságot hozott létre. A Települési Értéktár Bizottság tagjainak száma 3 fő. A Települési Értéktár Bizottság elnöke: Varga Istvánné, tagjai: Hajdu Ildikó Tünde és Kiss Károly. A települési értéktár bizottság munkájába külső szakértőket vonhat be, így például a helyi közművelődési feladatellátás intézményegységét, továbbá a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos, területi és helyi illetékességű szakmai és civil szervezeteket.

A települési helyi értéktár a Dévaványai Helyi Értékek Gyűjteménye, mely az értéktár bizottság által dévaványai, kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak  összességét, továbbá a város területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazza. Jelenleg még üres az értéktárunk, töltsük meg közösen tartalommal!

Dévaványa városa szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a Települési Értéktár Bizottság annak minősít felvételre kerül a települési értéktárba.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely

 • hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
 • jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
 • hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületi kategóriái az alábbiak:

 • a)    agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
 • b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
 • c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
 • e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
 • f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
 • g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba.

A nemzeti értékek települési értéktárba történő felvételét az önkormányzat honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával bárki kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában, amelyet indokolni és dokumentálni köteles.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • a) a javaslattevő adatait,
 • b)  az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
 • c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
 • d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
 • e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

Az eljárás rendje:

A Polgármester a benyújtott javaslatokat átadja a Dévaványai Települési Értéktár Bizottságnak. A Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, szükség esetén a javaslattevőt hiánypótlásra szóltja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

A javasolt nemzeti érték Dévaványai Helyi Értékek Gyűjteményébe való felvételéről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül dönt a bizottság a jelenlevő bizottsági tagok több mint felének egybehangzó szavazati arányával. A bizottság döntéséről írásban értesíti a javaslattevőt.

A bizottság által Dévaványai Helyi Értékek Gyűjteményébe felvett nemzeti értékek adatait a 114/2013. (VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve – kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartás vezetéséről a bizottság gondoskodik.

A Dévaványai Helyi Értékek Gyűjteménye nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A közzétételről a bizottság gondoskodik.

A bizottság feladata többek közt az is, hogy félévente – legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig – a Képviselő-testületet és a város lakosságát tájékoztassa az elvégzett tevékenységéről.

Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a települési helyi értéktár létrehozásának!